Privacy

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 2 op datum van 25/11/2018 

Belle una respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.
Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Belle Una
Richard Orlentstraat 145 v1
2070 Zwijndrecht
België
Tel: (+32) 495 761865
BTW : BE0500976591
Ondernemingsnummer : 0500.976.591


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Belle una verwerkt uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Belle una.
Belle una
 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.
We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.
We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG),
en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Belle una door te mailen naar info@belleuna.be.
U kunt ook terecht bij Belle una met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u Zich registreerddit is nodig in het kader van de diensten die we verlenen.
We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens.
Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.
Welke gegevens we concreet verwerken zijn de gegevens die nodig zijn om een bestelling te kunnen opsturen
naar het door u eerder geregistreerd adres.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Door je te registreren kom je in ons klanten bestand.
In ons klantenbestand zijn de gegevens zoals je naam en adres en dergelijke ingegeven.
Deze gegevens worden gebruikt om verzendgegevens en dergelijke te verzamelen.
Zo zal je zien dat bij het afrekenen je adres en dergelijk al is ingevult om het je makkelijker te maken.
Dit is ook belangrijk voor de facturatie.
Deze gegevens worden niet aan derden verschaft zonder gerechterlijk bevel.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt.
Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:
- Adresgegevens bij afrekenen reeds ingevult.
- Eventuel vergaarde punten op de juiste persoon te zetten.
- Online aangekochte geschenkbon bij de juiste persoon zetten.
- Opmaak factuur met de juiste gegevens.
- enz

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang.
Als Belle una mogen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.
In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen.
We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten.
Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.
Die periode bedraagt 2 jaar.
Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 
Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt.
Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt.
Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens.
Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.
Soms zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen.
Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.


Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties.
Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider.
In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

[VERMELDING VAN DE MAATREGELEN DIE WORDEN TOEGEPAST]

Toelichting - Dit kan een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie zijn.
De cloudserviceprovider kan opgenomen zijn op de lijst van Amerikaanse ondernemingen die zich hebben aangesloten bij Privacy Shield.

Belle una kan een overeenkomst (modelcontractbepaling) gesloten hebben met die provider. (Niet van toepassing momenteel)
Het is ook mogelijk dat een van de afwijkingen uit artikel 49, lid 1, van de AVG van toepassing is.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking.
Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren.
Meeste staat terug te vinden als je ingelogd bent onder uw Account.
mocht het niet lukken dan kunt u daarvoor contact opnemen met info@belleuna.be.
We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.
U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met info@belleuna.be.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen.
Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.